nodeen

Det ekstraordinære skjer ikke på den planerte, vanlige veien.

- Johann Wolfgang von Goethe -

Consulting- og rådgivningstjenester

Energy Upgrade tilbyr bistand til endrings- og transformasjonsprosesser i foretak og andre organisasjoner som har som mål å oppnå nye nivåer på suksess. Kundens konkrete utfordringer og mål danner utgangspunktet for sammen å utvikle et skreddersydd prosessdesign. Deretter bistår vi i en tilpasset gjennomføring. I dette samarbeidet bringer vi inn mange års erfaring med helhetlig utviklingsbistand og en rekke moderne metoder og verktøy.

Fortidens organisasjonsutvikling har i stor grad skapt ansatte, og ulike kvalitetssystemer har på mange arbeidsplasser understøttet en mekanisering av menneskene. I dette systemet behersker mange sitt område perfekt, men det er få som har en relasjonell tilknytning til og tenker og forstår helheten i organisasjonen. Dette medfører ofte en overbelastning av de få som har fokus på organisasjonen som helhet. Rett og plikt til tilhørighet, relasjoner og forbindelser er sentrale fokusområder i vår bistand til lærings- og utviklingsprosesser på alle nivåer.

Her er noen eksempler på ulike typer oppdrag som vi bistår med:

 • Utkrystallisering av organisasjonens oppdrag, misjon og visjon
  Foretak, team og andre organisasjoner er oppgaveorienterte systemer. Et oppdrag, en misjon og en visjon skaper utgangspunktet for tilhørighet og mening for den enkelte medarbeider. Jo klarere og jo mer synlig organisasjonens formål er, desto mer kraftfullt kan medarbeiderne slutte opp om og virkeliggjøre det som organisasjonen er til for. I tillegg ser vi på organisasjonens formål som en uunnværlig basis for en vellykket strategiutvikling og -iverksetting.
 • Utvikling av verdidrevne organisasjoner
  Blant annet verdibasert organisasjonsutvikling, verdibasert ledelsesutvikling, utviklingsprogrammer for å identifisere og endre et "mindset", i tråd med organisasjonens verdier og operative mål.
 • Strategiutvikling og –implementering
  Vi har god erfaring med en strategiprosess i 5 faser: Fase 1 sikrer at organisasjonen er klar for en ny strategi. Fase 2 sikrer et engasjement i alle ledd som er viktige for utviklingen av en ny strategi. Fase 3 munner ut i formuleringen av selve strategien som en anvendelig retningsviser for framtidige beslutninger og konkret handling. I fase 4 blir den nye strategien implementert, mens fase 5 sikrer oppfølging og kvalitetssikring.
 • Utvikling og implementering av en HR-strategi
  Når strategier endres eller gir nytt fokus, stiller dette krav til menneskene på mange nivåer i organisasjonen. Vi bistår med analyser og regisserer en utviklingsprosess, blant annet i forhold til strategisk kompetanseutvikling og forbedring av arbeidsprosessenens organisering, slik at ledere og medarbeidere blir drivkrefter for å nå de strategiske målene.
 • Omstilling
  Overordnete beslutninger, strategiendringer (for eksempel knyttet til "Blue Economy" eller andre forretningsmål) eller andre forhold kan tilsi å sette i gang mindre eller større omstillinger. Vi bistår i regissering og gjennomføring av omstillinger som nyttiggjør visdommen og kunnskapen for en vellykket omstilling som befinner seg i organisasjonen, samtidig som vi coacher ledere i en slik fase.
 • Utvikling av organisasjonskulturen, for eksempel etter en sammenslåing
  Internasjonale undersøkelser viser at det å skape en felles organisasjonskultur er avgjørende for om fusjoner av foretak blir vellykket eller ikke. Også i forbindelse med sammenslåinger av offentlige etater eller med andre utgangspunkt bistår Energy Upgrade med en løsningsfokusert etablering eller videreutvikling av organisasjonskulturen.
 • Ledergruppeutvikling
  Energy Upgrade har lang erfaring med skreddersydde utviklingsprogrammer for ledergrupper. Det er en vesentlig forskjell om en ledergruppe kommer sammen av ren rutine, mens "hver er opptatt med sitt", eller om den er forent i et felles formål og tjener som en arena for utvikling av den enkelte lederen og av organisasjonen som helhet.
 • Teamutvikling
  Peter Senge har studert ledergrupper og andre team av høytkvalifiserte mennesker der hver enkelt har en godt overgjennomsnittlig IQ, men som sammen kan ha en undergjennomsnittlig intelligens. Energy Upgrade har erfaring med en rekke enkle grep, verktøy og prosesser for å få tilgang til og ta i bruk en kollektiv intelligens som finnes i alle team.
 • Performanceøkning
  Ved siden av prosessbistand for å øke ytelsen til team, avdelinger og organisasjonen som helhet har vi en rekke trenings- og utviklingsopplegg som bidrar til performanceøkning. I tillegg står vi til disposisjon for coaching og mentoring.
 • Arbeidsklimautvikling
  Energy Upgrade har lang erfaring med å bistå organisasjoner i videreutviklingen av et arbeidsklima som bidrar til trivsel, en høy grad av tilstedeværelse, fokus på menneskelig vekst, produktivitet og kvalitet.
 • Samarbeidsutvikling
  Vi bistår med utvikling av nye og fordypete relasjoner, blant annet med konfliktløsning og kompetanse til relasjonsbygging. I tillegg har Energy Upgrade spisskompetanse på å skape trygge rammer der ny atferd kan testes ut og bli en naturlig del av organisasjonens daglige liv. Dette åpner for en opplevelse av tilhørighet til en levende organisme som utgjør en forskjell, gir mening og inspirerer til å frambringe det beste i hver enkelt.
 • Produktutvikling
  Utvikling av nye produkter, tjenester og av arbeidsprosessene som ligger til grunn for disse.
 • Management for hire
  Utføring av bestemte oppgaver internt i organisasjonen i kortere eller lengre perioder.

Blant metodene og verktøyene som vi anvender underveis i arbeidsprosessen er Open Space Technology, Whole Person Process Facilitation, World Café (dialogkafé), Appreciative Inquiry, Mindset Upgrade, CTT (Cultural Transformation Tools), The Medicine Wheel Tool (utviklingskompasset), Counselling, The Circle Way, Be the Change Symposium, PER-K, Wisdom Council og Dynamic Facilitation.